DUA WHEN BOARDING A VEHICLE
----------------------------------